Načelnik Opštine

Načelnik Opštine Vlasenica

Miroslav Kraljević

miroslav-kraljevic-01

Telefon: 056/ 490 – 072
E-mail: vlservis@teol.net

Nadležnosti Načelnika opštine:

  • predlaže statut opštine,
  • predlaže odluke i druga opšta akta skupštini,
  • izrađuje nacrt i podnosi skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korištenje javnog zemljišta,
  • obavještava skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti opštine, njenih prava i obaveza,
  • cprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata skupštine,
  • izvršava zakone i druge propise republike i grada čije je izvršenje povjereno opštini,
  • donosi odluku o osnivanju opštinske administrativne službe,
  • donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske administrativne službe,
  • donosi plan civilne zaštite opštine i obezbjeđuje njegovu realizaciju,
  • realizuje saradnju opštine sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima skupštine opštine i njenih odgovarajućih radnih tijela,
  • daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština,
  • podnosi izvještaj skupštini o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti
  • podnosi izvještaj skupštini o svom radu i radu opštinske administrativne službe,
  • pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja propis skupštine opštine, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
  • zaključuje ugovore u ime opštine, u skladu sa aktima skupštine opštine,
  • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja opštinske administrativne službe, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
  • odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže skupštini opštine,
  • donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen statutom i
  • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom opštine

Postavite pitanje Načelniku Opštine