Centar za socijalni rad Vlasenica

O Centru…

Centar za socijalni rad Vlasenica je javna ustanova, organizovana kao ustanova socijalne zaštite,  koju je osnovala Skupština opštine Vlasenica Odlukom broj:01-012-267/94 od 05.10.1994, a koja je usklađena sa Zakonom o sistemu javnih službi Odlukom Skupštine opštine broj:01-022-109/08 od 03.06.2008.godine i sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti, registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici srpskoj, Odlukom Skupštine opštine Vlasenica broj:01-022-63/11 od 06.07.2011. godine.

Napred navedena ustanova je osnovana sa ciljem vršenja djelatnosti i poslova od posebnog društvenog interesa usmjerenih na obezbjeđenje socijalne sigurnosti ljudi i otklsnjanja posledica stanja socijalnih potreba u svim oblastima života i rada, kao i pružanja socijalnih usluga ljudima u stanju socijalnih potreba na području opštine Vlasenica.

Osnovna funkcija Centra ogleda se u djelatnosti koja je definisana Statutom i Zakonom o socijalnoj zaštiti i odnose se na obavljanje stručnih poslova u provođenju socijalne zaštite i socijalnog rada, porodične  i dječije zaštite.

Djelatnost socijalne zaštite obuhvata mjere i aktivnosti  za stvaranje uslova za ostvarivanje zaštitne funkcije porodice, uslova za samostalan život i rad lica koja se nalaze u stanju socijalnih potreba ili za njihovo aktiviranje u skladu sa sposobnostima, obezbjeđivanje srestava za život materijalno neobezbjeđenim i za rad nesposobnim licima i drugim građanima koji su u stanju socijalnih potreba, kao i obezbjeđivanje drugih oblika socijalne zaštite.

Saradnja

JU. Centar za socijalni rad je potpisnik  Protokola o postupanju i  saradnji nadležnih subjekata na zaštiti žrtava nasilja u porodici i radno zasnovanog nasilja a koji je potpisan od strane sledećih učesnika:

 1. Opštine Vlasenica
 2. Policijske stanice Vlasenica
 3. Osnovnog suda Vlasenica
 4. Okružnog tužilaštva – Područna kncelarija Vlasenica
 5. Doma zdravlja Vlasenica
 6. OŠ “Vuk Karadžić” Vlasenica
 7. SŠC “Milorad Vlačić” Vlasenica
 8. Udruženje žena “Podrinje” Vlasenica
 9. Omladinski savjet Vlasenica
 10. Udruženje žena “Maja” Kravica
 11. Organizacija žena “LARA” Bijeljina
 12. Gender centar Vlade RS Banja Luka

Između Centra za socijalni rad Vlasenica i određenog broja udruženja i nevladinih organizacija (Međuopštinska organizacija slijepih i slabovidnih lica Vlasenica, uruženje “Svetionik” Vlasenica ,Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebam “Leptir” Bratunac, udruženje “Maja” Kravica i druga udruženja) postoji izuzetan vid saradnje  u pogledu rješavanja  i pružanja pomoći ugroženom stanovništvu.licima sa posebnim potrebama invalidnim i drugim licima.

INFO

JU Centar za socijalni rad Vlasenica
Telefon: 056/710-340
Fax: 056/710-341
Adresa: Svetosavska 84, 75440
E-mail:centarvlasenica@yahoo.com
Matični broj: 01090909

Dokumenti

Brošura Kodeks zaposlenih
Korisnici
Prava korisnika
Spisak usluga osnovnih prava i broja usluga korisnika
Zakoni koji se koriste u radu centra
Unutrašnja organizacija sa kvalifikacionom strukturom zaposlenih

Zahtjev za ostvarivanje prava iz Zakona o socijalnoj zaštiti
Zahtjev za pokretanje postupka mirenja
Zahtjev za povjeravanje djece nakon prekida bračne zajednice
Zahtjev za regulisanje ličnog kontkta sa mlljt djetetom