Turizam

Vlaseničko područje, svojim geografskim položajem , bogatstvom flore i faune i očuvanom životnom sredinom  pogodno je za razvoj raznih vidova turizma – tranzitnog, zimsko-planinskog, seoskog, lovno-ribolovnog, zdravstvenog. Posebno obilježje ovog kraja su visoke i guste šume. Na jednog stanovnika dolazi 0,70 hektara šumske površine (evropski prosjek je 0,34). Ove šume su vrijedne i po sastavu i vrsti drveća. Pored stogodišnjih bukava, jela, javora, borova i smreke, ovdje se može naići i na primjerke Pančićeve omorike. Obilje šumskih plodova, naročito raznih vrsta gljiva (vrganj, smrčak, lisičarke, rujnice, reduše i dr.) i rasprostranjenost razne divljači (srna, divlja svinja, medvjed, vuk, lisica, zec i dr), te relativno bogastvo ribljeg fonda u Studenom i Zelenom Jadru, Tišči i Drinjači (pastrmka, mladica, lipljan, mrena, škobalj, klen i dr.) takođe motivišu određene kategorije turista da dolaze u ovaj kraj.

 Šansu za razvoj zimskog turizma naročito pruža planina Javor na kojoj se od 1984. godine nalazi zimski sportsko- rekreativni centar “Igrišta”. Na nadmorskoj je visini od 1.019 metara, a samo sedam kilometara udaljen od grada, na magistralnom putu kojim u zimskom periodu prolaze kolone turista, čije su krajnje destinacije olimpijske planine Jahorina i Bjelašnica udaljene oko 100 kilometara od Vlasenice. Među najljepšim prirodnim ambijentima ovog kraja na prvom mjestu je planinska visoravan Ružina voda (oko 1.130 m nadmorske visine) koja se prostire na putu prema Han Pijesku, danas privlačno izletište Vlaseničana, a zbog gustih šuma (pretežno četinarskih) zelenih livada i proplanaka i hladne čiste vode ima i obilježja prave vazdušne banje. Karakteristična je i visoka koncentracija ozona u vazduhu u ovom regionu.