Obavještenje Komunalne policije o čišćenju snijega

Posted by:     Tags:      Posted date:  December 4, 2017  |  No comment
Komunalna policija prethodnih dana izvršila je nadzor nad uklanjanjem snijega na terenu. Po nalogu Opštinske uprave, angažovani su radnici i mehanizacija KP “Čistoća” Vlasenica, koji održavaju prohodnost puteva na urbanom području Vlasenice. Očišćene su sve ulice u gradu i po istim je posut abrazivni materijal. Takođe, uklonjeni su ležeći policajci u Svetosavskoj ulici, kod Osnovne škole i u centru grada, kako se isti ne bi bili oštećeni prilikom čišćenja snijega.

Komunalna policija obavještava vlasnike i korisnike poslovnih prostora i objekata da su dužni, u skladu sa odredbom člana 15. Odluke o komunalnom redu na području opštine Vlasenica, uklanjati snijeg i led sa javne površine uz objekat, a u širini najmanje dva metra.
Vlasnici stambenih objekata koji su izgrađeni pored ulice, takođe su dužni da u širini svoje građevinske parcele očiste trotoar od snijega i leda. Snijeg i led pored stambenih zgrada uklanjaju etažni vlasnici, zakupci i korisnici stanova, svaki pored svog ulaza u zgradu.

Prilikom uklanjanja snijega zabranjeno je:
– Iznositi i gomilati snijeg iz dvorišta na ulice i trotoare,
– Bacati snijeg i led na ulicu,
– Zatrpavati snijegom i ledom slivnike i šahtove,
– Deponovati snijeg i led u parkove i na zelene površine.
Vlasnici vozila koja su parkirana na javnim površinama – ulicama, obavezni su ukloniti vozila i na taj način omogućiti čišćenje snijega i leda.
Za nepoštovanje naprijed navedenog, Komunalna policija preduzeće represivne mjere i radnje iz svoje nadležnosti.