O Skupštini

Skupštinu opštine, kao organ odlučivanja i kreiranja politike opštine čine odbornici
koji se biraju na neposrednim, demokratskim i višestranačkim izborima na period od 4 godine.
Skupština opštine Vlasenica ima 19 odbornika.


Nadležnosti Skupštine opštine:
- donosi Statut opštine,
- donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje,
- donosi budžet i završni račun budžeta,
- donosi ekonomski plan, plan razvoja i investicione programe,
- donosi razvoj, prostorne i urbanističke planove i programe,
- donosi program uređenja građevinskog zemljišta,
- donosi sprovedbene planove,
- donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta,
  zdravstva, socijalne zaštite, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i zaštite okoline,
- donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovalašćena Zakonom,
- donosi odluke i druga opšta akta u oblasti civilne zaštite u skladu sa zakonom i preduzima mjere
  za funkcionisanje civilne zaštite,
- donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom Opštine,
- donosi odluku o određivanju naziva ulica, trgova, i dijelova naseljenih  mjesta,
- donosi odluku o proglašenju praznika Opštine,
- donosi odluku o upotrebi simbola Opštine,
- donosi odluku o članstvu opštine u Savezu opština i gradova i o udruživanju u druge Saveze
  i organizacije,
- donosi plan korišćenja javnih površina,
- donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke,
- donosi odluku o nagradama i priznanjima,
- bira i razrješava predsjednika Skupštine opštine, potpredsjednika Skupštine opštine, zamjenika
  načelnika opštine, sekretara Skupštine opštine, članova stalnih i povremenih radnih tijela
  Skupštine opštine, i načelnike odjeljenja administrativne službe  Opštine,
- obrazuje stručnu službu za potrebe Skupštine i njenih radnih tijela,
- odlučuje o zaduženju Opštine,
- usvaja poslovnik,
- razmatra godišnji izvještaj o radu Načelnika opštine i o istom zauzima svoj stav,
- odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv Načelnika opštine, u skladu sa zakonom kojim se
  uređuje izbor Načelnika opštine,
- osniva preduzeća i ustanove komuanalnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa
  za opštinu i upravlja istim u skladu sa Zakonom,
- raspisuje javni zajam i samodoprinos,
- raspisuje referendum,
- daje mišljenje o metodologiji za utvrđivanje naknade za vršenje povjerenih poslova,
- donosi odluke o obrazovanju mjesnih zajednica na području Opštine,
- daje mišljenje  o promjeni granica Opštine,
- razmatra izještaje o radu organa, organizacija i zajednica na svom području,
- donosi Kodeks ponašanja odbornika Skupštine opštine i
- obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.