Stručna služba SO

Sekretar Skupštine Opštine
Tatjana Vidović, dipl. pravnik
Telefon: 056/490-089
Fax: 056/734-830

 

 Stručna služba SO obavlja slijedeće poslove:

  • vrši stručne, organizacione, administrativne i tehničke poslove za potrebe Skupštine opštine, predsjednika i sekretara Skupštine opštine, komisije, odbore i savjete Skupštine   opštine,
  • priprema nacrte, odnosno prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata koje donosi Skupština opštine, a koja predlažu radna tijela Skupštine opštine,
  • primjenjuje propise Skupštine opštine i Načelnika opštine,
  • priprema stručnu i drugu pomoć odbornicima i klubovima odbornika u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti,
  • vrši poslove redakcije, uređivanja i izdavanja Službenog glasnika i informisanja javnosti o radu Skupštine opštine,
  • vrši poslove protokola predsjednika Skupštine opštine,
  • vrši daktilografske poslove, za potrebe Skupštie opštine, Načelnika opštine i Odjeljenja Administrativne službe, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom opštine i odlukama Načelnika opštine.
    Stručnom službom SO rukovodi sekretar.